Prometheus leirin tuki ry:n perinteisessä kevätkokouksessa päätettiin muun muassa Protun uusista arvoista.

Kevätkokous järjestettiin Munkkiniemen nuorisotalolla Helsingissä. KUVA: Iiris Mäki

Protun puolivuosittainen yleiskokous järjestettiin yhdessä alkajaistapahtuman kanssa 23-24.4.2022 Munkkiniemen nuorisotalolla Helsingissä. Myös etäyhteydellä osallistuminen oli mahdollista.

Protun puheenjohtaja Alma Koivisto avaa kokouksen lauantaina klo 13.07. Avaamisen jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Venla Hannuksela, ja sihteeriksi Mirko von Bell.

Kello 13.19 esityslistaan lisätään uudelleenkäsittely hallituksen edellisen kokouksen päätöksestä nostaa leiriläismäärää 17:sta 18:aan. Lisäys hyväksytään äänin 15 – 1.

Klo 13.26 otetaan käsittelyyn vuoden 2021 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.

Kello 14.01 kokous menee tauolle keskustellakseen epävirallisesti toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Toimintakertomuksen loppupuolella käsitellään Protun vuosien 2021-2022 strategiaa ja sen toteutumista, joka on jo aiemmin samalla viikolla herättänyt keskustelua Protun toimijoiden kesken. Tämän vuoksi keskustelu käy välillä kiivaanakin. Anu Taivainen toteaa muun muassa, että “järjestö on kasvanut viime vuosina niin paljon, että hallituksella on vaikeuksia johtaa sitä. Strategiaan on suhtauduttava vakavasti, jotta toiminta selkeytyisi.” Radaltaan eksynyt puolen tunnin kokoustauko venyy tunnin mittaiseksi. Toimintakertomuksen sijaan keskustelu painottuu strategiaan, josta oli tarkoitus keskustella tarkemmin hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Kello 14.59 yleiskokous palaa kokoustauolta. Miro Hietala esittää pieniä muutoksia toimintakertomukseen.

Kello 15.02 kokous siirtyy kokoustauolle kahvin ajaksi.

Kello 15.36 kokous jatkuu. Toimintakertomus hyväksytään pienillä muutoksilla. Tilinpäätös vahvistetaan yksimielisesti. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus, eli mikäli vuoden 2021 tilinpäätöksestä löytyy myöhemmin virheitä, hallitus ja tilivelvolliset eivät ole siitä enää vastuussa.

Kello 15.44 otetaan käsittelyyn ohjesäännön muutos. Ohjesääntö tarkentaa yhdistyksen säännöissä määriteltyjen tehtävien jakautumista yhdistyksen toimielimissä. Hallitus esittää muutokseksi ohjesääntöön, että jatkossa hallituksessa, työvaliokunnassa ja talousvaliokunnassa saisi toimia vain Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenet. Ohje ei koskisi jaostoja tai työryhmiä.

Kokouksessa keskustellaan, pitäisikö muutoksen koskea myös niitä ja onko ehdotus ylipäätään perusteltu. Todetaan, että viime vuosina on ollut käytännössä mahdotonta päästä mukaan jaostoihin, mikäli ei ole ollut Protun jäsen, mutta vanhat toimijat ovat voineet jatkaa jaostoissa, vaikka olisivat luopuneet jäsenyydestä.

Protun työryhmissä on jonkun verran henkilöitä, jotka eivät ole mukana muussa Protun toiminnassa. Hietala toteaa, ettei työryhmissä tulisi vaatia jäsenyyttä, sillä työryhmät saattavat olla väliaikaisia, ja työryhmien tulisi säilyä matalan kynnyksen toimintana ja porttina muuhun Protu-toimintaan. Von Bell nostaa esiin, että jäsenmaksun maksaminen voi tuottaa vaikeuksia.

Eeva Kankainen toteaa, että jäsenmaksun alennuksen hakemisen tulisi olla helpompaa. Taivaisen mielestä jäsenmaksusysteemi on ylipäätään tällä hetkellä sekava, toimistolle tulee usein kyselyitä, keiden tulisi olla jäseniä ja keiden ei. Nalle Saleva toteaa, että jäsenmaksuohjeistuksia voisi päivittää syyskokoukseen mennessä.

Hietala esittää, että tulevaisuudessa myös jaostoihin osallistuakseen tulisi olla Protun jäsen. Kevätkokous äänestää tämän ja hallituksen esityksien väliltä. Yksitoista kannattaa hallituksen esitystä ja kaksi Hietalan esitystä. Kaikki osallistujat kannattavat, että ohjesääntöä ylipäätään muutetaan. Hallituksen ehdottama muutos ohjesääntöön hyväksytään.

Kello 16.15 Saleva alustaa hallituksen esityksen Protun uusiksi arvoiksi, missioksi ja visioksi. Arvoilla tarkoitetaan yksittäisiä teemoja, jotka muodostavat pohjan järjestön kaikelle toiminnalle, mukaan lukien missiolle ja visiolle. Missio vastaa kysymykseen miksi yhdistys on olemassa ja visio kysymyksiin missä ja millainen Protu on tulevaisuudessa. Yhdistyksen uudet arvot, missio ja visio on luotu kaikille Protun toimijoille suunnatuissa arvotyöpajoissa kuluneen talven aikana.

Päätetään, että alkajaistapahtuman osallistujille annetaan mahdollisuus tutustua uusiin arvoihin, missioon ja visioon kokouspaikalla, näiden laatua ja osuvuutta kukin saa pohtia kokoustauon aikana.

Kello 16.29 yleiskokous siirtyy kokoustauolle ja lopettaa kokoustamisen lauantain osalta. Tauolle siirrytään kokouksen osanottajien yllätykseksi etuajassa.

Kevätkokouksen esityslista näytillä Alkajaisten osallistujille. KUVA: Miro Hietala

Sunnuntaina klo 11 aikaan nuorisotalon kokoustilana toiminut huone järjestellään kokouskuntoon sopivaksi.

–Meillä on hyvin tarkat tarpeet, mutta emme kerro niitä, Hietala toteaa mystisesti aamulla ennen kokouksen alkua.

Kello 11.02 yleiskokous palaa kokoustauolta. Koska lauantaina sihteerinä ollut Mirko von Bell on myöhässä, ryhtyy sihteeriksi Usva Kiuru.

Koska ohjesäännön muutokseen ei lisätty lauantaina siirtymäaikaa, asiaan palataan pikaisesti. Päätetään, että muutos astuu voimaan hallituksen ja valiokuntien jäsenten toimikauden lopussa.

Kello 11.10 avataan keskustelu esityksestä Protun arvoiksi, missioksi ja visioksi ja pohditaan, tarvitseeko niihin tehdä muutoksia.

Koivisto esittää Taivaisen ehdotuksesta, että arvojen vastuullisuus-kohtaan lisättäisiin, että Protu toimii taloudellisen vakauden ja hyvän hallinnon lisäksi myös kestävän johtamisen eteen. Arvot hyväksytään tällä ehdotuksella.

Kevätkokous hyväksyy hallituksen esityksen Protun missioksi ilman muutoksia.

Visiosta kysytään, mihin visiossa ilmenevät luvut esimerkiksi vuoden 2030 tiimiläis- ja leiriläismääristä perustuvat. Niiden todetaan olevan ajateltu olevan kysyntään vastaavia ja realistisia, vaikkakin kunnianhimoisia.

Henkilövarainhankinnan määritelmä herättää keskustelua, minkä vuoksi päätetään, että asiasta kysytään talousvaliokunnalta. Pohditaan, pitäisikö visioon lisätä, että Protun myymät tukituotteet ovat ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä, mutta asiasta ei vielä tehdä päätöstä.

Protun vision yhdenvertaisuus ja moninaisuus -kohta herättää kysymyksen, miten määritellään Protussa aliedustetut ryhmät. Von Bell ehdottaa, että kohtaan lisättäisiin Protussa toimivien ryhmien kartoittaminen.

Kello 12.02 siirrytään lounastauolle. Kokoustauon aikana osa osallistujista valmistelee esityksiä visioon liittyen.

Kello 13.05 kokous palaa tauolta. Keskustelun aliedustetuista ryhmistä todetaan olevan liian monimutkainen käytäväksi yleiskokouksessa. Protun visioon päätetään lisätä kohta, että Protussa kartoitetaan, mitkä ryhmät ovat järjestössä aliedustettuja.

Kello 13.31 kokous siirtyy kokoustauolle, jotta paikallaolijat voivat pohtia rauhassa muutosesityksen muotoilua ja kielioppia.

Kello 13.44 kokous palaa tauolta, minkä jälkeen käsitellään uudelleen Alma Koiviston aiemmin tekemää ehdotusta, että Protun arvoihin sanallistettaisiin, mitä syrjintää vastustetaan, sillä nykyinen muotoilu on liian yleispätevä, eikä ota suoraan kantaa mihinkään.

–Esimerkiksi sanaa “antirasismi” on uskallettava käyttää ääneen. Olisiko Protun aika kasvattaa munat, Koivisto toteaa.

Esimerkiksi sanaa “antirasismi” on uskallettava käyttää ääneen. Olisiko Protun aika kasvattaa munat.”

Alma Koivisto

Muut paikallaollevat hallituksen jäsenet ovat sitä mieltä, ettei Protun arvoihin kannata alkaa listaamaan jokaista mahdollista syrjinnän muotoa, sillä niitä saattaisi silloin helposti unohtua, ja voisi tulla sellainen kuva, että Protu pitää osaa syrjinnästä muuta vakavampana. Tällä hetkellä arvoissa lukee, että Protu vastustaa syrjintää, ja se koetaan riittävänä.

Kevätkokous äänestää tulisiko Protun arvojen Yhdenvertaisuus-otsikon alle lisätä lauseen “työskentelemme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseksi sekä moniperusteisen syrjinnän vähentämiseksi” (Esitys Protun arvoiksi, visioksi ja missioksi, 2022) jälkeen lause “Protu on antifasistinen, antirasistinen, antiableistinen ja feministinen järjestö”. Esitys hyväksytään tiukalla 6-5 äänimäärällä.

Hietala ja Veeti Veteläinen jättävät päätöksestä eriävät mielipiteet. Hietala perustelee eriävää mielipidettä sanomalla, että koska arvot ovat vain yleiskokouksen määritettävissä, listauksen tekeminen Protun arvoihin erillisen listauksen sijaan haittaa toimintaa tulevaisuudessa.

Yleiskokous päättää myös lähettää hallitukselle ponnen, jotta hallitus kartoittaisi syrjintäperusteita tarkemmin ja tekisi niistä erillisen listauksen.

Seuraavaksi käsitellään leiriläismäärän kasvattamista. 10.4. hallitus päätti, että leiriläismäärää kasvatetaan 17:sta 18:aan. Päätöstä kuitenkin toivottiin yleiskokouksen keskusteltavaksi.

Kello 14.30 kokous menee tauolle äänioikeuksien tarkastamiseksi, sillä aiheen käsittely houkuttelee paikalle paljon uusia osallistujia.

Kello 14.36 kokous palaa kokoustauolta, kun kaikkien uusien osallistujien äänioikeudet on tarkistettu. Alex Oksanen esittää, että ensi kesän tiimiläisiltä kysytään, olisivatko he valmiita ottamaan ylimääräisiä leiriläisiä leireilleen, ja kesän lopussa pidetään palautekysely näiltä leireiltä, jotka ovat suostuneet kokeiluun. Esitys hyväksytään.

Kello 15.10 kokous julistetaan päättyneeksi ja kokousväki siirtyy auttamaan alkajaisten osallistujia siivoamisessa.