Syksyllä 2014 Protun hallitus etsi säästökohteita järjestön taloudellisen ahdingon lievittämiseksi. Kokkityöryhmä vastasi tähän ehdotuksella tarjota koulutuksissa vain kasvisruokaa. Päätöstä kuitenkin lykättiin, sillä aiheesta haluttiin käydä laajempaa keskustelua sen ideologisen luonteen vuoksi.

Protun talouden kohennuttua säästämiseen vetoavat syyt ovat jääneet keskustelussa taka-alalle. Sen sijaan ollaan siirrytty pohtimaan, tulisiko kasvisruokaan viikonlopun mittaisissa tapahtumissa siirtyä eettisistä tai ekologisista syistä, vai kokkien työn helpottamiseksi.

Nykyinen kokkien ohjeistus kuuluu: “Sekasyönti ja kasvissyönti ovat molemmat valintoja. Kahdella kolmesta viikonlopun lämpimästä ateriasta sekasyöjien ruoassa tulee olla lihaa tai kalaa.” Ohjeistus on vain kokkityöryhmän oma, eikä asiaa ole linjattu yleiskokouksen tai hallituksen tasolla aiemmin.

Keskustelua on sen jälkeen käyty niin Protun Facebook-keskusteluryhmässä kuin kevätkokouksessakin. Kevätkokouksessa esiteltiin myös hallituksen koostamaa nettikyselyä aiheesta. Siihen oli vastannut 535 protua. Hallituksen suunnitelmissa on päättää asiasta tämän syksyn yleiskokouksessa.

Kyselyn tuloksia

Kasvisruokakeskustelun selkeyttämiseksi hallitus keräsi ennen kevään 2015 yleiskokousta nettikyselyn muodossa tietoa keskusteluun liittyvistä mielipiteistä. Tuloksista käy ilmi, että hieman yli puolet kyselyyn vastanneista protuista on sekasyöjiä. Kala-kasvissyöjiä on noin 16 %, kasvissyöjiä 16,5 % ja vegaaneja 12,5 %.

Noin puolet kyselyyn vastanneista protuista on sitä mieltä, että Protun tulisi järjestönä kantaa enemmän vastuuta ympäristön ja eläinten hyvinvoinnista. Reilu puolet oli myös sitä mieltä, että Protun tulisi tavoitella lihan syömisen vähentämistä omissa tilaisuuksissaan, koska lihatuotanto kuormittaa ympäristöä. Lähes 59 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä Protun tulisi toimia ympäristökasvattajana eli myönteisen esimerkin kautta kannustaa ihmisiä ekologisempaan ruokavalioon.

Kuitenkin noin 45 % vastaajista oli sitä mieltä, että eri ruokavalioiden kunnioittaminen on tärkeämpää kuin niiden rajoittaminen ympäristösyistä. Jos siirrytään vain kasvisruoan tarjoamiseen viikonlopun mittaisissa koulutuksissa ja tapahtumissa, kyselyn mukaan noin 8,5 % vastanneista ei kokisi olevansa tervetullut Protuun ja 11 % ei ehkä kokisi olevansa tervetullut Protuun. Noin samoilla ihmismäärillä olisi tai ehkä olisi hankaluuksia osallistua Protun tapahtumiin, mutta kyselyssä ei eritelty,millaisia nämä hankaluuden olisivat.

Millaisia vaihtoehtoja meillä on?

Jos mitään päätöstä asiasta ei syyskokouksessa synny, voi olla, että keskustelu haudataan ja käytäntö jatkuu samana. Keskustelu saattaa kuitenkin nousta esiin taas tulevaisuudessa.

Tähän käsittelyyn saatetaan tulla viittaamaan perusteluissa, jos Protu haluaa ottaa tulevaisuudessa yleiskokoustasolla kantaa johonkin toisiin arvokysymyksiin. Ei-kantaaottavan päätöksen tekeminen nyt kannustaisi jatkamaan ei-kantaaottavaa linjaa.

Yksi mahdollisuus vain kasvisruoan tarjoamisen sijaan olisi tiputtaa vaatimus tarjottavien liharuokien määrästä yhteen per viikonloppu.Tämä vaihtoehto lisäisi kokkien omaa harkinnanvapautta sen suhteen, miten monta lihaa tai kalaa sisältävää ruokaa sekasyöjille halutaan tarjota viikonlopun aikana.

Kokeilta voitaisiin myös kokonaan poistaa vaatimus siitä, että kahdella aterialla viikonloppuna tulisi tarjota lihaa tai kalaa sekasyöjille. Tällöin lihan tarjoaminen jäisi täysin kokin oman harkinnan varaan.

Seurauksena voisi olla paineiden lisääntyminen kokkien kouluttamisessa, kun koulutusten ja tapahtumien arvovalinnat päätyvät yksilöiden päätettäviksi. Kokit saattaisivat myös tällöin saada enemmän negatiivista palautetta ruoastaan, koska heillä ei ole mitään yleistä linjausta, johon vedota.

Koulutusten lihatarjonnan jättäminen kokkien päätettäväksi voi myös luoda eriarvoisuutta: koulutuksia ja tapahtumia valikoidaan sillä perusteella, kuka niihin on tulossa kokkaamaan. Ihmiset saattavat jännittää enemmän etukäteen sitä, millaista ruokaa koulutuksissa ja tapahtumissa saa. Kokkien työmäärä kuitenkin todennäköisesti helpottuisi, koska ruokalajeja ei tarvitsisi tehdä niin monia erilaisia.

Millä perusteilla voisimme siirtyä kasviruokailuun?

Mikäli vain kasvisruoan tarjoamiseen koulutuksissa ja viikonlopun tapahtumissa siirrytään, on tärkeää määritellä, mistä syistä päätös tehdään.

Kasvisruokaan siirtymiseen on monia ekologisia perusteita. Mikäli päätös tehdään ympäristöystävällisin perustein, keskusteluun voi kuitenkin nousta se, mitkä muut ainesosat kuin liha ovat ympäristölle haitallisia. Kokkien ohjeita voidaan joutua tiukentamaan ja näin ollen kokkien työmäärä ei välttämättä helpotu.

Ekologista elämäntapaakin voidaan pitää eettisenä valintana, johon kaikki eivät halua sitoutua, vaikkakin ilmastonmuutos ja lihateollisuuden vaikutus siihen ovat tieteellisesti todistettuja. Esimerkiksi brittiläisen Royal Institute of International Affairsin tekemän tutkimuksen mukaan eläinten tehotuotanto tuottaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin kaikki liikennevälineet yhteensä. Tarjoamalla liharuokaa Protu tukee lihan tehotuotantoa, sillä viikonlopputapahtuman budjetti ei kata ekologisemman lihan, kuten esimerkiksi riistan ostoa. Lihan tuotanto myös kuluttaa ja saastuttaa maailman ehtyviä juomavesivaroja enemmän kuin vihannesten tuotanto ja aiheuttaa eroosiota.

Kyselyn mukaan kasvisruokaan siirtymistä ekologisista ja ilmastosyistä kannattaa noin 50 %. Jotkut perustelevat kasvisruokaan siirtymistä ekologisista syistä sillä, että Protu on jo aiemmin tehnyt ympäristöystävällisiä valintoja vastauksena koko 2000-luvun esillä olleeseen ympäristökeskusteluun.

Päätös kasvisruokaan siirtymisestä voidaan tehdä myös eläinoikeudellisin ja eettisin perustein. Kyselyn mukaan kasvisruokaan siirtymistä eettisistä ja eläinoikeudellisista syistä kannattaa noin 37 % vastanneista.
Jos kasvisruokaan siirrytään eettisin perustein, ihmisistä voi tuntua, että heidät pakotetaan sitoutumaan sellaisiin valintoihin, joita he eivät halua itse tukea. Eläinoikeudellisia perusteita puoltavat vetoavat tutkimuksiin.

Esimerkiksi eläinten oikeuksia edistävän Animalia-järjestön mukaan eläinten hyvinvoinnin varmistaminen vaarantuu lihan tehotuotannossa, joka tuottaa Protulla käytetyt edulliset lihatarvikkeet. Tehotuotannossa eläimiä pidetään tiloissa, jotka estävät niiden luontaisen käyttäytymisen. Animalian mukaan myös tehotuotannon teurastusmenetelmissä eläimet kärsivät ja pelkäävät enemmän. Teurastusta suoritetaan kiireellä ja sen seurauksena eläimille tuskallisia virheitä sattuu useammin.

Päätös siirtyä kasvisruokaan voidaan tehdä myös kokkien työn helpottamiseksi. Vaikka kokeille maksetaankin palkkaa, korvaus on verrattain pieni. Näin ollen kokit tekevät samankaltaista vapaaehtoistyötä kuin Protun muutkin järjestöaktiivit.

Jos viikonlopun mittaisissa tapahtumissa tarjottaisiin vain kasvisruokaa, yksi ratkaisumalli voisi olla se, että sekasyöjillä voivat pyytää erikseen liharuokaa terveydellisistä tai muista syistä. Sekasyöjän näkökulmasta päätös voitaisiin kokea arvottavaksi, jos on tottunut siihen, että oma ruokavalio on niin sanottu perusruokavalio. Jotkut sekasyöjät ovat myös perustelleet liharuoan säilyttämistä kasvisruoasta aiheutuneilla vatsanväänteillä.
Keskustelu viikonloppuruokailuista jatkuu syyskokouksessa. Muista tulla mukaan äänestämään, mikäli haluat vaikuttaa Protun tulevaisuuteen!

Teksti: Emmi Kamppuri ja Ellinoora Lievonen

MITÄ TULEE TAPAHTUMAAN

• Ei mitään. Nykyistä käytäntöä ei muuteta.
• Tiputetaan vaadittujen liharuokien määrä yhteen per viikonloppu.
• Poistetaan kokeilta vaatimus siitä, että kahdella aterialla viikonloppuna tulisi tarjota lihaa tai kalaa sekasyöjille.
• Päätetään, että tarjotaan vain kasvisruokaa viikonlopun mittaisissa tapahtumissa. Päätös tehdään eettisin perustein.
• Päätetään, että tarjotaan vain kasvisruokaa viikonlopun mittaisissa tapahtumissa. Päätös tehdään ekologisin perustein.
• Päätetään, että tarjotaan vain kasvisruokaa viikonlopun mittaisissa tapahtumissa. Päätös tehdään kokkien työn helpottamiseksi.
• Päätetään, että tarjotaan vain kasvisruokaa viikonlopun mittaisissa tapahtumissa. Lihaa saa erikseen pyytäessä.